องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิร่วมกับเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

มอบเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้ารับการรักษาพยาบาลของรัฐแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้

1 2 3 5