นายกเทศมนตรี

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

เทศบาลตำบลตลาดแร้ง นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ กศน.

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด 19 และการทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดแร้ง ณ รพ.สต.กุดยาง

 

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศราคากลางอาหารเสริมนม ภาคเรยนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Preblend)สายบ้านโนนเปลือย-บ้านโนนโก (ช่วงบ้านโนนเปลือย หมู่ 16)
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Preblend)สายทางบ้านหลุบโพธิ์-บ้านกุดไผ่ (ช่วงบ้านดอนไฮ หมู่ที่ 2 – บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 1)
ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายโนนเปือย-บ้านโนนโก
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง รายงานงบแสดงการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตลาดแร้ง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภา

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่