นายกเทศมนตรี

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานเวทีรับฟังความคิดเห็น แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (อำเภอบ้านเขว้า) พ.ศ.2561-2565

ทั้งนี้นายวิเชียร เจนชัย นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ณ วัดศรีมหาโพธิ์ บ้านหลุบโพธิ์ หมู่ 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลตำบลตลาดแร้ง ได้มอบงบประมาณสร้างที่อยู่อาศัย

ให้แก่            นางสาวชื่น ใจเที่ยง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ต.ตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้าออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 

ร่วมกับส่วนราชการอำเภอบ้านเขว้า ณ วัดมหาคงคา บ้านกุดหูลิง ให้บริการ 4 หมู่บ้านพร้อมกัน ม.4,ม.10 ,ม.12,ม.15 ตำบลตลาดแร้ง

เทศบาลตำบลตลาดแร้งนำโดย นายวิเชียร เจนชัย นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง ร่วมกับรพ.สต.กุดหูลิง

จัดกิจกรรมประกวด TO BE RECYCLE ขึ้นที่วัดมหาคงคา บ้านกุดหูลิง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการนำวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์และรณรงค์ในการคัดแยกขยะ เด็กๆห่างไกลยาเสพติด

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศราคากลางอาหารเสริมนม ภาคเรยนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Preblend)สายบ้านโนนเปลือย-บ้านโนนโก (ช่วงบ้านโนนเปลือย หมู่ 16)
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Preblend)สายทางบ้านหลุบโพธิ์-บ้านกุดไผ่ (ช่วงบ้านดอนไฮ หมู่ที่ 2 – บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 1)
ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายโนนเปือย-บ้านโนนโก
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Prebland) สายทางโนนเปือย-บ้านโนนโก (ช่วงพนังกั้นลำน้ำชี) รหัสสายทาง ชย.ถ.56-003 บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 15
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง รายงานงบแสดงการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภา

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่