กองคลัง งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 2562

วันที่ 17 กันยายน 2562 กองคลัง งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 2562 ให้แก่ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดแร้ง


Print Friendly, PDF & Email
5 มิถุนายน 2563