กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ร่วมกับรพ.สต.หลุบโพธิ์

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ร่วมกับรพ.สต.หลุบโพธิ์ ออกตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร ของ ม.5,7,11,16,17 ในโครงการอาหารปลอดภัย ทต.ตำบลตลาดแร้ง เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบป้ายรณรงค์ไม่ใช้โฟมให้กับร้านอาหารที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะต้นทางและให้คำแนะนำ

Print Friendly, PDF & Email
5 มิถุนายน 2563