การนิเทศติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ได้รับการนิเทศติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ ณ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง

Print Friendly, PDF & Email
12 ธันวาคม 2562