การประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 การประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Print Friendly, PDF & Email
19 กุมภาพันธ์ 2563