คำสั่งเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง

คำสั่งเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

ที่ 161/2564

เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง

Print Friendly, PDF & Email
17 มิถุนายน 2564