คำสั่งเทศบาล เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง

คำสั่งเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

ที่ 170/2564

เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง

Print Friendly, PDF & Email
17 มิถุนายน 2564