คำสั่งเทศบาล เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง

คำสั่งเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

ที่ 163/2564

เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง

Print Friendly, PDF & Email
17 มิถุนายน 2564