คำสั่งเทศบาล เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง

คำสั่งเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

ที่ 169/2564

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง

Print Friendly, PDF & Email
17 มิถุนายน 2564