งานแผนที่ภาษีฯ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ร่วมประชุมชี้แจง พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562 งานแผนที่ภาษีฯ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ร่วมประชุมชี้แจง พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ในการปรุชมสานสัมพันธ์ผู้นำท้องที่
ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตลาดแร้ง ครั้งที่ 10 /2562 ณ บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 1

Print Friendly, PDF & Email
5 มิถุนายน 2563