คณะผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ เจนชัย

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง

นายหล่า จ่าทัน

รองนายกเทศมนตรี

นายบุญสูง เฟื่องสูงเนิน

รองนายกเทศมนตรี

นายประยูร ยาคลี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นางเพ็ญพักตร์ ทนโนนแดง

เลขานายกเทศมนตรี

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร


อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

1. ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย

2. อำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น

นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่เป็นผู้นำ ฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง สามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร รวมทั้งสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษา และเลขานุการ รวมกันได้ไม่เกิน 5 คน