สมาชิกสภา

นายสุภาพ ศรีบุญ

ประธานสภาเทศบาล

นายกองพัน กองโฮม

รองประธานสภาเทศบาล

นางสุลภาพ หวานชิต

เลขานุการสภาเทศบาล

นายธเนศ สุทธิจันทึก

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายพจน์ ภิรมกิจ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายเดี่ยว ยวงแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายสมปอง เจนชัย

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นางคำภา ว่องประจัญ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายยรรยงค์ ยันชัย

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายอุดร บริบูรณ์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นางสายทอง ไชยเหง้า

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นางเพ็ญศรี ศรีปลาด

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกสภาเทศบาล


สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้ง จำนวน 12 คน มีหน้าที่ ตราเทศบัญญัติ อนุมัติงบประมาณและพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด และตรวจสอบควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหาร
 
 

อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล

1. ตราเทศบัญญัติของเทศบาล

2. ควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี

3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะเทศมนตรี

4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด