สมาชิกสภา

นายสุรสิทธิ์ คำหงษา

ประธานสภาเทศบาล

นายยรรยงค์ ยันชัย

รองประธานสภาเทศบาล

นางเพ็ญศรี ศรีปลาด

เลขานุการสภาเทศบาล

นายพจน์ ภิรมกิจ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายบุญชม ชาญตะคุ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายสมปอง เจนชัย

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายปิ่น ชัยมีแรง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายบุญสูง เฟื่องสูงเนิน

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายกองพัน กองโฮม

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นางสายทอง ไชยเหง้า

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายบุญจันทร์ วรรณเกตุ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายสุภาพ ศรีบุญ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกสภาเทศบาล


สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้ง จำนวน 12 คน มีหน้าที่ ตราเทศบัญญัติ อนุมัติงบประมาณและพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด และตรวจสอบควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหาร
 
 

อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล

1. ตราเทศบัญญัติของเทศบาล

2. ควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี

3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะเทศมนตรี

4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด