ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้งที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้งที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1


Print Friendly, PDF & Email
21 เมษายน 2564