ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้งที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตลาดแร้ง
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้งที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2

Print Friendly, PDF & Email
21 เมษายน 2564