ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ

Print Friendly, PDF & Email
5 มิถุนายน 2563