ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

15 กรกฎาคม 2563