ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีจำหน่ายเป็นสูญ พัสดุที่สูญไป หรือขึ้นทะเบียนแล้วแต่หาไม่พบ

Print Friendly, PDF & Email
23 ตุลาคม 2564