ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/ประกาศ-รื่อง-เปลี่ยนแปลง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564.pdf

Print Friendly, PDF & Email
23 ตุลาคม 2564