ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทต.ตลาดแร้ง ออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

 

Print Friendly, PDF & Email
5 มิถุนายน 2563