วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอบ้านเขว้า ประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอบ้านเขว้า

ประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง


Print Friendly, PDF & Email
18 กันยายน 2564