ศูนย์บริการร่วม เทศบาลตำบลตลาดแร้ง

ช่องทางการเข้าสู่ศูนย์บริการร่วม เทศบาลตำบลตลาดแร้ง

สำนักปลัด

คำร้องขอน้ำอุปโภค-บริโภค
https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/คำร้องขอน้ำอุปโภค-บริโภค.pdf

ใบยืมสิ่งของและอุปกรณ์
https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/ใบขอยืมสิ่งของและอุปกรณ์.pdf

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจเทศบาลตำบลตลาดแร้ง
https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลตำบลตลาดแร้ง.

หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ กรณีรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร
https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์กรณีรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร.pdf

หนังสือมอบอำนาจให้ทำบัตร ATM ใช้เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้เปิดบัญชีเบี้ยยังชีพเท่านั้น
https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/หนังสือมอบอำนาจให้ทำบัตร-ATM.pdf

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี แบบ ศผส.01
https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/แบบคำขอเงินสงเคราะห์-และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี.pdf

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf

แบบบันทึกข้อมูลขอรับบริการทางสังคม เพื่อขอรับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยที่ยากไร้
https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/แบบบันทึกข้อมูลขอรับบริการทางสังคม.pdf

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ.pdf

แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แบบ ดร.01 ดร.02
https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด.pdf

กองคลัง

คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.10
https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/ภดส10.pdf

คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/แบบ-ฆษ-1.pdf

คำขอจดทะเบียน แบบ ทพ.
https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/แบบ-ทพ.pdf

เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.pdf

ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2

https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/แบบ-ธพ.ป.1.pdf

คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ แบบ ธพ.น.1
https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/แบบ-ธพ.น.1.pdf

คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/แบบ-ธพ.น.3.pdf

กองช่าง

ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน แบบ ขถด.2
https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน-แบบ-ขถด.2.pdf

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน
https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน.pdf

คำขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แบบ ข.1
https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/คำขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร-หรือรื้อถอนอาคาร.pdf

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แบบ อ.1
https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/แบบ-อ.1.pdf

ใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แบบ อ.6

https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/แบบ-อ.6.pdf

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

แบบขอยืมเครื่องพ่นหมอกควัน
https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/แบบพ่นหมอกควัน.pdf

Print Friendly, PDF & Email
23 ตุลาคม 2564