องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิร่วมกับเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

วันที่ 16 กันยายน 2562 องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิร่วมกับเทศบาลตำบลตลาดแร้งมอบเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้ารับการรักษาพยาบาลของรัฐแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ให้แก่

1.นางน้อย ปลื้มใจ หมู่ 5 โรคไตวายเรื้อรัง

2.นางสาวบานเย็น ภิญโญยาง หมู่ 17 โรคไตวาย

3.นางสาวทิพวรรณ กิ่งชัย หมู่ 10 โรคไตวาย


 

Print Friendly, PDF & Email
13 สิงหาคม 2563