องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิร่วมกับเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

วันที่ 4 มีนาคม 2562 องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิร่วมกับเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

มอบเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้ารับการรักษาพยาบาลของรัฐแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้

ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ให้แก่

นางสาวบานเย็น ภิญโญยาง บ้านหลุบโพธิ์ หมู่ 17 ผู้ป่วยโรคไต


Print Friendly, PDF & Email
23 พฤษภาคม 2562