เทศบาลตำบลตลาดแร้งได้ตั้งจุดตรวจเคอร์ฟิว ณ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบโพธิ์

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลตลาดแร้ง นำโดย นายวิเชียร เจนชัย นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลตลาดแร้ง และชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส  โคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ประจำตำบลตลาดแร้ง ได้ตั้งจุดตรวจเคอร์ฟิว ณ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบโพธิ์


Print Friendly, PDF & Email
26 พฤษภาคม 2563