เทศบาลตำบลตลาดแร้งได้นำนายประสิทธิ์ อ้อชัยภูมิ เป็นคนเร่ร่อน มีอาการทางจิตเวช

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลตลาดแร้ง นำโดย นางลำใย ฆ้องโนนแดง รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง กองสาธารณสุขฯ

และญาติ ได้นำนายประสิทธิ์ อ้อชัยภูมิ เป็นคนเร่ร่อน มีอาการทางจิตเวช อาศัยอยู่บ้านหลุบโพธิ์ ม.5

ไม่มีบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จึงได้พามาทำบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน


Print Friendly, PDF & Email
13 สิงหาคม 2563