แบบแสดงความคิดเห็นงบอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เพื่อก่อสร้างถนน ASPHALT CONCRETE ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.56-002 สายโนนเปลือย-บ้านท่าจั่น ช่วงบ้านโนนเปลือย หมู่ 16 (หน้าปั้ม PT)-บ้านท่าจั่น หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดแร้ง กว้าง 4 เมตร ยาว 4,100 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตำบลตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

23 ตุลาคม 2564