แบบแสดงความคิดเห็นงบอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เพื่อก่อสร้างถนน ASPHALT CONCRETE ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.56-003 สายโนนเปลือย-บ้านโนนโก สายบ้านโนนเปลือย หมู่ 16 (เรียบแม่น้ำชี)-บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 15 ตำบลตลาดแร้ง กว้าง 4 เมตร ยาว 4,350 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตำบลตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

23 ตุลาคม 2564