โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Preblend)สายทางบ้านหลุบโพธิ์-บ้านกุดไผ่ (ช่วงบ้านดอนไฮ หมู่ที่ 2 – บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 1)

Print Friendly, PDF & Email
19 กุมภาพันธ์ 2563