โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Preblend)สายบ้านโนนเปลือย-บ้านโนนโก (ช่วงบ้านโนนเปลือย หมู่ 16)

Print Friendly, PDF & Email
18 พฤศจิกายน 2562