โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Prebland) สายทางโนนเปือย-บ้านโนนโก (ช่วงพนังกั้นลำน้ำชี) รหัสสายทาง ชย.ถ.56-003 บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 15

Print Friendly, PDF & Email
15 กรกฎาคม 2563