โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแร้ง-หนองบัวภู บ้านหลุบโพธิ์เพชร หมู่ที่ 17

18 กันยายน 2564