โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ประจำเดือน พ.ค.-ต.ค.2564) สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลตลาดแร้ง จำนวน 7 โรงเรียน และสำหรับเด็กก่อนวียเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลตลาดแร้ง จำนวน ๖ ศูนย์

23 ตุลาคม 2564