โครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.30 น. นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านเขว้า มอบหมายให้ นายภูมินท์ชัย วังศรีวรมัน ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านเขว้า ร่วมโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” กิจกรรมกำพัฒนาแหล่งน้ำ ณ บริเวณน้ำตกร้อยรู บ้านตาดพัฒนา หมู่ 13 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายวิชัย ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน

Print Friendly, PDF & Email
18 สิงหาคม 2562