เทศบาลตำบลตลาดแร้งได้นำนายประสิทธิ์ อ้อชัยภูมิ เป็นคนเร่ร่อน มีอาการทางจิตเวช

ไม่มีบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จึงได้พามาทำบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

1 2 3 17