ตารางแสดงวงเงินฯ โครงการ รถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ รถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์