นายวิเชียร เจนชัย นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง และคณะผู้บริหาร

ร่วมประชุมสานสัมพันธ์ผู้นำท้องที่ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลตลาดแร้ง ครั้งที่ 11/2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนไฮ หมู่ 2

พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อทำความสะอาดบริเวณ ทต.ตลาดแร้งและภายในสำนักงาน

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ร่วมกับรพ.สต.หลุบโพธิ์

ออกตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร ของ ม.5,7,11,16,17 ในโครงการอาหารปลอดภัย ทต.ตำบลตลาดแร้ง

1 2 3 15