นาย​วร​ศิษย์ พุ​ฒ​จีบ นายอำเภอบ้านเขว้า ​เป็น​ประธาน​นำผู้นำท้องถิ่น​ข้าราชการ​ทุก​ภาค​ส่วน​วางพวงมาลา

​และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช​มหา​ราชา​ บรม​นาถ​บพิตร

งานแผนที่ภาษีฯ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ร่วมประชุมชี้แจง พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ในการปรุชมสานสัมพันธ์ผู้นำท้องที่
ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตลาดแร้ง ครั้งที่ 10 /2562 ณ บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 1

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิร่วมกับเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

มอบเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้ารับการรักษาพยาบาลของรัฐแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้

1 2 3 9