เทศบาลตำบลตลาดแร้ง นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ กศน.

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด 19 และการทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดแร้ง ณ รพ.สต.กุดยาง

 

1 2 3 13