นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานเวทีรับฟังความคิดเห็น แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (อำเภอบ้านเขว้า) พ.ศ.2561-2565

ทั้งนี้นายวิเชียร เจนชัย นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ณ วัดศรีมหาโพธิ์ บ้านหลุบโพธิ์ หมู่ 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลตำบลตลาดแร้ง ได้มอบงบประมาณสร้างที่อยู่อาศัย

ให้แก่            นางสาวชื่น ใจเที่ยง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ต.ตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้าออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 

ร่วมกับส่วนราชการอำเภอบ้านเขว้า ณ วัดมหาคงคา บ้านกุดหูลิง ให้บริการ 4 หมู่บ้านพร้อมกัน ม.4,ม.10 ,ม.12,ม.15 ตำบลตลาดแร้ง

เทศบาลตำบลตลาดแร้งนำโดย นายวิเชียร เจนชัย นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง ร่วมกับรพ.สต.กุดหูลิง

จัดกิจกรรมประกวด TO BE RECYCLE ขึ้นที่วัดมหาคงคา บ้านกุดหูลิง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการนำวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์และรณรงค์ในการคัดแยกขยะ เด็กๆห่างไกลยาเสพติด

นายวิเชียร เจนชัย นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง และคณะผู้บริหาร

ร่วมประชุมสานสัมพันธ์ผู้นำท้องที่ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลตลาดแร้ง ครั้งที่ 11/2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนไฮ หมู่ 2

พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อทำความสะอาดบริเวณ ทต.ตลาดแร้งและภายในสำนักงาน

1 2 3 10